Thích Phước Tiến Eng sub – Đổ Nghiệp Là Gì (Karma Ripening)

Đổ nghiệp là những gì cản trở, khó khăn khi đang tu tập. Điều đó xảy ra khiến nhiều phật tử hoang man vì thế nên khi chúng ta chưa có được một niềm tin kiên cố vào pháp môn mình đang tu học thì sẽ cảm thấy chông chênh khi bất cứ một ai tác động vào tư tưởng của chính mình.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến subtitles
Nam Mô A Di Đà Phật.