Thích Phước Tiến Eng Sub – Đừng Làm Con Thiêu Thân (Don’t Be A Moth)

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến nói về phản ánh xã hội đồng thời như một lời cân nhắc với giới trẻ thời đại của chúng ta có một quan niệm và hãy tạo lập một lối sống như thế nào để kiện toàn về thể chất và tinh thần để rồi xây dựng một tương lai tươi sáng để làm an tâm cha mẹ.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật