Thích Phước Tiến Eng Sub – Của Ít Lòng Nhiều (Small Devotion Big Heart)

Nếu chúng ta đặt tiền là quan trọng thì đôi khi cái tình cái nghĩa mà chúng ta xây dựng bị ngăn cách. Câu phật dạy nói lên ý nghĩa của tấm lòng của con người, để người nhận hiểu rằng ta rất nể người, thương người nhưng khả năng chỉ bao nhiêu đó.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến subtitles
Nam Mô A Di Đà Phật