Thích Phước Tiến Eng sub – Bài Học Về Lòng Từ Bi

Bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quan Âm trong chuyến hoằng Pháp trên đất Canada. Qua bài Giảng Bài Học Về Lòng Từ Bi của Đại Đức Thích Phước Tiến chúng ta càng hiểu rõ thêm về chữ Từ Bi trong Đạo Phật, một người Phật tử sống với lòng từ bi như thế nào? Bằng những ngôn từ thuyết phục, Giảng Sư Thích Phước Tiến đã dẫn dắt qua những câu chuyện nêu cao tinh thần từ bi nhưng đầy trí tuệ của Phật giáo, một người sống với lòng từ sẽ giúp cho cuộc đời này thêm ý nghĩa.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến để cùng giúp sức cho công tác Hoằng Pháp.