Thích Phước Tiến Eng Sub – 5 nguyên tắc đạo đức phần 2 không trôm cắp

Bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến mang giá trị của một bài học đạo đức về nền tảng xã hội và luân lí con người. Thầy mong muốn xây dựng một nền tảng làm người thật tốt, một đức hạnh thật tốt cho những người con phật trên con đường tu tâp và hoằng pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến.