TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP KT86: Thầy Thích Phước Tiến Sinh Hoạt Nội Quy Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần 86, ngày 24-12-2017