Thầy Thích Phước Tiến – Phật Pháp Khó Nghe

Bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến trong lần sư thầy về thăm chùa Nhị Mỹ tại Thành Phố Vĩnh Long. Đại Đức Thích Phước Tiến giảng bày tại sao phật pháp lại khó nghe. Nghe Pháp là một sự tự nguyện không phải ép buộc.
Bài Pháp Âm của thầy Thích Phước Tiến phù hợp với tất cả những ai dù đang tu tập hay không, đó chỉ đơn giản là một bài học cuộc sống không nên bỏ qua.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Giảng sư Thích Phước Tiến
Nam Mô A DI Đà Phật.