Thầy Thích Phước Tiến – Đạo Đức Và Tri Thức (KT57)

Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ chủ đề đạo đức trong dịp vu lan. Chúng ta đang sống trong thời đại văn mình nâng cao trình đồ tri thức nhưng trong thời điểm này vấn đề đạo đức đang sa sút. Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến nhận định một ý kiến nếu khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển là thảm họa của nhân loại. Giảng sư Thích Phước Tiến giúp chúng ta suy ngẫm lại sự tương quan về đạo đức và tri thức.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật