Thầy Thích Phước Tiến Chinese Sub – Quy Y Những Điều Cần Biết

Đại Đức Thích Phước Tiến Thuyết Pháp Tại Tu Viện Tường Vân. Qua bài thuyết pháp, thầy Thích Phước Tiến muốn trang bị thêm nhiều kiến thức cho quý phật tử mới tu tập trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại của Giảng Sư Thích Phước Tiến