Thích Phước Tiến 2015 – Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào

Qua bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta biết thêm quá trình phát triển của Phật Giáo, dần dần quý phật tử đến chùa là những người trẻ thậm chí có những đứa bé ngồi nghe pháp một cách chỉnh chu, nghiêm túc. Không chỉ phật tử trong nước mà kiều bào nước ngoài ngày càng tìm kiếm nhiều những bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến. Đạo Đức Phật Giáo đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng nhân cách con người trong hoàn cảnh xã hội ngày càng có nhiều bất cập, nhiều lôi kéo. Qua bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến, chúng ta cần nhịn nhận lại bản thân mình, hãy cùng đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài thuyết Pháp của thầy Thích Phước Tiến 2015
Nam Mô A Di Đà Phật.