Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Tạp Tu – Một Nhận Định Vội Vàng. Thuyết giảng tại phòng mạch Bác Sĩ Tâm (Adelaide – Australia), ngày 21/04/2017