Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Tánh Không – Nền Tảng Triết Học Đại Thừa.
Thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu)