Tấm vải che tử thi không có túi – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Na Uy ngày 17/10/2015 (05/09/Ất Mùi)