Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc – Tâm Bình Thường Là Đạo
Thuyết giảng ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu) tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường (Úc Châu)