Tag: Bồ tát

Tổng hợp đầy đủ những bài phá thoại, pháp âm, thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng về oai lực, hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát

Pháp thoại mới

Pháp thoại xem nhiều