Bài pháp thoại Sức Khỏe Quý Hơn Vàng do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Bang Illinois, Hoa Kỳ), ngày 20-10-2017