Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến tại Úc Châu năm 2017: Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp
Giảng tại Chùa Thiên Ấn (Úc Châu) ngày 01/04/2017 (05/03/Đinh Dậu)