Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Sống Tốt Để Lòng Thanh Thản. Thuyết giảng tại Đạo Tràng An Hạnh (Bang California, Hoa Kỳ), ngày 10-12-2017