Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017: Sống Đời Tự Tại. Giảng tại chùa Xá Lợi (Toronto, Canada), ngày 23-09-2017