Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Sám Hối Có Hết Tội Không
Thuyết giảng tại: Chùa Hoằng Pháp (Úc Châu), ngày 27/03/2017