Bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Sơn (Toronto, Canada), ngày 24-09-2017