Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37. Thuyết giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)