Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36. Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Sysney, Australia), ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)