Phật Pháp Vấn Đáp 32 – Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Đức Quốc ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi). Thầy Thích Phước Tiến trả lời những thắc mắc của quý phật tử về các vấn đề phật học.
Hãy cùng theo dõi và lắng nghe các bài giảng của thầy Thích Phước Tiến.