Phật Pháp Vấn Đáp 28 – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phổ Đà (Đức Quốc) ngày 03/10/2015 (21/08/Ất Mùi)