Phật Pháp Thích Phước Tiến – Stress Là Một Nguy Cơ Thời Đại

Bài Thuyết Pháp Phật Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiển Giảng Tại Đạo Tràng Hải Nhuận trong chuyến hoằng pháp trên đất mỹ. Bài Pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến nói về một chủ đề muôn thuở của cuộc sống công nghiệp hiện nay, đó là stress, những bài giảng Phật Pháp này lại được Giảng Sư Thích Phước Tiến nhìn dưới góc độ của đạo phật.
Qua bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, thầy muốn dạy chúng ta cách để giảm tải căng thẳng trong cuộc sống, để luôn có một cuộc sống vui vẻ an lạc và trang bị cho quý phật tử kiến thức vững vàng về phật pháp trên con đường tu học chánh pháp.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Phật Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.