Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Sống Vì Người Tôi Yêu (2008)

Pháp Thoại này do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Viên – California vào ngày 02-11-2008 thuộc chuyên đề Gia Đình do Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Hãy cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.