Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Mười Điều Tâm Niệm (2009)

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp vào ngày 04-12-2009 tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường – Hoa Kỳ. Thuộc chuyên đề Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.
9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Hãy cùng nghe bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến và tự nghiệm xem mình có thể làm được bao nhiêu điều.