Pháp Thoại Thích Phước Tiến MP3 – Phật Pháp Đa Phương

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Phật pháp đa phương còn có ý nghĩa là Phật pháp úng dụng trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, có người đau khổ, có người hạnh phúc. Nếu ứng dụng được Phật pháp vào mọi hoàn cảnh của mình thì mình sẽ được hạnh phúc an vui, và ngược lại không ứng dụng được thì sẽ đau khổ. Và làm thế nào để vận dụng được Phật pháp vào cuộc sống thì mời quý vị cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng bài Phật Pháp Đa Phương
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.