Pháp Thoại Thích Phước Tiến – Đức Phật Là Một Con Người

Bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến giảng nhân dịp sư kiện đảng sanh của đức Phật. Đức Phật ra đời như môt quy luật chung của bất cứ ai đó trên cuộc đời. Đức phật là một sự thật lịch sử, mang lại một giá trị, giáo lí thiết thực trên cuộc đời.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài pháp thoại Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.