Pháp Thoại Mới Nhất Thích Phước Tiến – Kinh Bát Đại Nhân Giác 2

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28-04-2013 tại tổ đình Ấn Quang, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Chỉ cần tám điều giác ngộ ở đây, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi khổ đau và lần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả. Hiệu dụng của tám điều giác ngộ quả thật không thể nghĩ bàn, nếu ai thực tập thực tu sẽ nhận được kết quả không nghi ngờ. Hàng Phật tử chúng ta chớ thấy quyển kinh mỏng mà xem thường, phải nghiền ngẫm cho tận tường, phải tu tập cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử.
Xin mời quý vị lắng tâm cùng nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.