Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Úc Châu năm 2017 – Pháp Học Và Pháp Hành. Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 26/03/2017