Bài pháp thoại Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại đạo tràng Phúc Duyên (Đức Quốc) ngày 15/11/2015 (04/10/Ất Mùi)