Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Nóng Vội. Thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như (Bang California, Hoa Kỳ), ngày 05-12-2017