Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai

Bài pháp thoại Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Bỉ Quốc) ngày 08/11/2015 (27/09/Ất Mùi)