Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Nỗi Khổ Tâm Thật Đáng Sợ
Thuyết giảng tại Tu Viện Quan Âm, ngày 16/04/2017 (20/03/Đinh Dậu)