Bài pháp thoại Những Việc Không Nên Ở Đời do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Diệu Hoa (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017