Bài thuyết pháp “Những Điều Cần Biết Trong Thuật Bói Toán” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Khách Sạn Angella (Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 06/02/2017 (10/01/Đinh Dậu)

Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien