Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Nhận Thức Đúng Việc Ăn Chay. Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 30/04/2017 (05/04/Đinh Dậu)