Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu – Nhàn Cư Vi Bất Thiện
Thuyết giảng tại: chùa Phổ Chiếu, ngày 08/04/2017 (12/03/Đinh Dậu)