Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: Ngũ Căn Ngũ Lực – Pháp Tu Của Bậc Thánh. Thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật (BanuàTexas, Hoa Kỳ), ngày 26-11-2017