Nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tổ Đình Ấn Quang. Niết bàn không xa lạ và là mục đích tối thượng của những người tu hành hướng đến và từ niết bàn không bao giờ lẫn lộn giữa đạo phật và học thuyết khác. Từ niết bàn không phải mô tả một cái gì đó cho chúng ta tưởng tượng mà đó là đối tượng mà chúng ta hướng đến.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến
Nam Mô A Di Đà Phật