Nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết

Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến tại Đạo Tràng Viên Thông trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Hộ niệm khi một người vừa qua đời giúp trợ duyên cho sự tái sanh về cõi lành của người đó, vì thế giờ phút hộ niệm rất quan trọng, nhưng đó chỉ là sự trợ duyên, phần nhiều do người trước khi qua đời tự thân niệm Phật cầu vãng sanh sẽ thật sự hiệu quả hơn nhiều.
Nghe thuyết Pháp của Giảng Sư Thích Phước Tiến giúp chúng ta hiểu rõ rằng, nếu trong đời sống trước khi mất, người đó tạo quá nhiều nghiệp ác, thì khi lâm chung dù rất nhiều người hộ niệm cũng không thể vãng sanh về cõi Tịnh Độ được. Qua bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta hiểu thêm về những điều cần biết việc hộ niềm, phải làm một cách bài bản thì mới có thể xoay chuyển được.
Hãy cùng theo dõi và lắng nghe Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến.