Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn. Thuyết giảng tại phòng mạch Bác Sĩ Tâm (Adelaide – Australia), ngày 24/04/2017