Lời Chia Sẻ Với Những Cư Sĩ Thọ Bồ Tát Giới – Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Hoàng Anh (Đức Quốc) ngày 13/10/2015 (01/09/Ất Mùi). Những lời chia sẻ của Đại Đức Thích Phước Tiến dành cho những quý Phật tử với ý nguyện thọ Bồ Tát giới.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến.