Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05/08/2017 (14/06/Đinh Dậu)