Bài thuyết pháp Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 320 đến 323) do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08/06/2017 (14/05/Đinh Dậu)