Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế Câu 239 đến 241 – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thuyết pháp Thích Phước Tiến 2016: https://goo.gl/EvCplP
Chúng sanh có động cơ cho việc tu học, tội phước thì cũng biết đó hiểu đó nhưng chưa tới, khi nào nó chuẩn bị đến báo động rồi đó thì chúng ta mới tranh thủ, gấp rút đến chùa.
Hãy cùng lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến 2016.