Bài pháp âm Hộ Niệm Người Lâm Chung English Subtitle do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Viên Thông (Hoa Kỳ) ngày 08/11/2014 (16/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh