Pháp thoại Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc